sky.rw

News you need

Umuco

Inkomoko y’umugani ’ Nyakamwe ntavumba mu Bakara’

10,828 BayisuyeUyu mugani bawuca iyo bigisha umuntu babuza kwihwanya mu batamurora (abatamureba), badahwanyije ubumwe mu mishyikirano ; ni ho bavuga bati “Nyakamwe ntavumba mu bakara.” Wakomotse kuri Nyakamwe ka Munyanya ku Ndiza (Gitarama), ahasaga umwaka wa 1400. Kera ababanda bamaze…

0Shares